Bygherrerådgivning

Kim Olsson A/S tilbyder at bistå og støtte bygherren i alle byggeprocessens opgaver fra idéudvikling til færdigt byggeri.

Byggeprogram

Et byggeprogram tager udgangspunkt i en analyse af mulighederne for opfyldelse af opstået lokalebehov.

Et byggeri bør altid starte med, at man undersøger behov, krav, kapaciteter og mål med opgaven. Forarbejdet, inden man laver selve tegningerne, er med til at sikre, at bygherren får det, han ønsker. Alt for mange byggeopgaver starter i dag med tegningerne og senere i forløbet utilfredse bygherrer, der må sande, at økonomien ikke holder, og at væsentlige ting ikke bliver som ønsket – alt sammen fordi forarbejdet mangler, eller ikke er gjort grundigt nok.

At planlægge og programmere er den vigtigste fase i et byggeprojekt. Her tager man de vigtigste beslutninger om byggeriet og skaber en effektiv projektorganisation, der passer til bygherrens. Det sikrer et byggeforløb præget af kontinuitet, hvor alle beslutninger tages på det rigtige tidspunkt og på det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Firmaet kan tilrettelægge et byggeprogram indeholdende alle bygherrens ønsker og forudsætninger for byggeopgaven og dens videre forløb. Byggeprogrammet kan danne grundlag for et efterfølgende udbudsmateriale, som udsendes til udvalgte entreprenører i f.eks. totalentreprise.

En del af ydelserne ved udarbejdelsen af byggeprogrammet er en opstilling af anlægsbudget, ud fra bygherrens muligheder og ønsker.

Udbudsmateriale

Et udbudsmateriale kan udarbejdes med henblik på udbud af arbejderne i total-, hoved- eller fagentreprise, alt efter bygherrens valg.

Firmaet tilbyder at forestå det samlede udbud, og gennemføre udbudsforretning, indstilling og forhandle kontrakter.

Undervejs i fasen opfølges på anlægsbudgettet, således at anlægsudgifterne til stadighed får et stort fokus, og således at den økonomiske konsekvens af evt. ønsker om ændringer hurtigt kan findes.

Udførelsesfase

I udførelsesfasen tilbyder Kim Olsson A/S, at sikre bygherren, at denne får et byggeri som opfylder de intentioner og forventninger der ligger bag udbudsmaterialet.

Firmaet vejleder nu bygherren i de beslutninger, der skal tages om fx justeringer af krav til materialer, tekniske løsninger, udførelsesmetoder og eventuel betaling af ekstraarbejder.

Også i udførelsesfasen spiller kvalitetssikringen en central rolle. Med udgangspunkt i projektet, og med bygherrens intentioner og mål i tankerne, udarbejdes en plan for hvordan kvalitetssikringen skal udføres i praksis, herunder kontrol af dokumentationsmateriale, samt byggepladsbesøg. En omhyggelig og korrekt planlægning af kvalitetssikringen medvirker til færrest mulige fejl i det samlede byggeri.

Byggeriet – herunder dets økonomi og tidsplan – følges hele tiden stramt, således at der til enhver tid kan foretages indgreb der justerer kvaliteten og tiden.

Ved udførelsesfasens opstart fastlægges på hvilket niveau bygherren ønsker at holde sig orienteret om byggeriets stade. Bygherren vil altid løbende få opfølgningsrapporter omkring tid og økonomi.

I forbindelse med afleveringen forestår Kim Olsson A/S en gennemgang af byggeriet, samt en udfærdigelse af de juridiske dokumenter.

Seneste nyt